Geo 2, d.o.o.
naročilo geodetskih storitev.
Povpraševanje
 

Pogosta vprašanja

Zgradil sem enodružinsko stanovanjsko hišo. Ali potrebujem geodetski načrt novega stanja?

V Sloveniji je razširjeno mnenje, da enostanovanjske hiše ne potrebujejo uporabnega dovoljenja in s tem tudi ne geodetskega načrta novega stanja. Vendar je to zmotno mišljenje.

Zakon o graditvi objektov predpisuje izdajo uporabnega dovoljenja brez poprej opravljenega tehničnega pregleda, če investitor zahtevi za izdajo uporabnega dovoljenja poleg geodetskega načrta novega stanja zemljišča priloži izjavo projektanta in nadzornika, da je takšna stavba zgrajena v skladu s predpisi.

Imam kmetijsko zemljišče, vendar ne vem, kje poteka njegova meja in bi jo rada postavila z mejniki. Zemljišče ima dve parceli.

Da bi ugotovili potek meje vaših parcel v naravi, je potreben postopek ureditve meje ter označitev meje parcel z mejniki. Za naročilo postopka ureditve meje pri geodetskem podjetju morate poznati parcelni številki ter katastrsko občino, v kateri ležita parceli.

Kdo je plačnik storitve ureditve meje?

Plačnik ureditve meje je praviloma naročnik geodetske storitve.

Katere so razlike med izvedbo parcelacije in izravnavo mej?

Razlike med obema postopkoma se kažejo predvsem pri stroških, ki nastanejo do vpisa lastnine v zemljiško knjigo. Nezanemarljiv pa je tudi časovni vidik celotnega postopka.

Elaborat parcelacije geodetsko podjetje vloži na Geodetsko upravo, ki po končanem upravnem postopku izda odločbo o parcelaciji in jo pošlje na Zemljiško knjigo. Po pravnomočni parcelaciji lastniki sklenejo ustrezno pogodbo (kupoprodajno, menjalno ali drugo), jo overijo, vložijo predlog za vpis lastninske pravice na Zemljiško knjigo. Pri tem stranke nosijo stroške geodetske odmere – parcelacije, izdelave pogodbe, overitve podpisov, izdelave predloga za vpis v Zemljiško knjigo in sodne takse.

Ves postopek do končnega cilja se lahko zavleče tudi do enega leta ali dlje. Nasprotno pa se pri izravnavi mej izognemo stroškom izdelave pogodbe, overitve podpisov, izdelave predloga za vpis v Zemljiško knjigo in sodne takse.

Naše podjetje izdela elaborat izravnave mej, ga vloži na Geodetsko upravo. Geodetska uprava po končanem upravnem postopku evidentira spremembe v zemljiškem katastru. Stranko bremenijo le stroški geodetske odmere.

Kontakt

GEO2, d.o.o.
Vojkova cesta 45
SI - 1000 Ljubljana
T: 01 437 51 18
F: 05 988 84 88
E: info@geo2.si Črno beli logotip podjetja GEN2 D.O.O.
Izdelava spletnih strani FRONTLAB.